Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Проект „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА - ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА


Проектен код
: ROBG -576

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 1,487,271.41 ЕВРО, ОТ КОИТО
СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС: 1,264,180.69 ЕВРО ЕФРР

Проект “ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА” е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния - България

Изпълнява се от Община Велико Търново в партньорство с Община Калафат, област Долж, Румъния и Фондация "Лице за изкуство и култура", гр. Плевен.