Туристически информационен център на Велико Търново

Туристически информационен център на Велико Търново

ЕКСКУРЗИИ

Коледен базар 2022 г. - условия за участие

ЗАПОВЕД

 

№ РД-03-12/02.11.2022 г.

град Велико Търново

 

На основание чл.16 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново и във връзка със Заповед № РД-22-1966/28.10.2022 г. на Кмета на община Велико Търново и Договор за възлагане на услуга от 31.10.2022 г. с община Велико Търново.

 

             НАРЕЖДАМ:

 

І. Да се организира съвместно с община Велико Търново Коледен базар на територията на парк „Марно поле” гр. Велико Търново, съгласно схема, одобрена от Гл.архитект на община Велико Търново за периода 01.12.2022 – 01.01.2023 г.

ІІ. Базарът да се организира в обекти/къщички/, предоставени от "Царевград Търнов" ЕООД или каравани срещу възнаграждение, в размер според вида дейност и размера на обекта, определени в Приложение 3 към заповедта.                         

ІІІ. Дейността, за която се предоставят обектите, е както следва:

1. Обекти с №  3, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 28, 29, 51 по схема на Гл.архитект - за търговия с храни и хранителни стоки;

2. Обекти с №  4, 5, 6, 7, 14, 15,16, 54, 55, 56, 57 по схема на Гл.архитект - за търговия с нехранителни стоки - зимни аксесоари /шапки, шалове и др./;

3. Обекти с № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 52 по схема на Гл.архитект - за търговия с нехранителни стоки - коледни играчки и украса;

4. Обект с № 13 по схема на Гл.архитект - за разполагане на атракцион /виенско колело, въртележка и стрелбище/;

5. Обекти с №  2, 50, 59 - за социални дейности и благотворителност;

6. Обекти с № 12, 61 по схема на Гл.архитект - за разполагане на топла точка /тип скара/;

7. Обекти с №  8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 58, 60 - за занаяти и произведения с ръчен труд;

8. Обекти с № 26, 27 за разполагане на собствена каравана.

ІV. Желаещите да извършват дейност за обекти по т. ІІІ.1 и 6 се допускат при следните условия

 1. Подадено заявление за участие по образец /приложение 2 от настоящата заповед/ до 25.11.2022 г.
 2. Декларация свободен текст, че притежават необходимите разрешителни за търговия с храни и хранителни изделия
 3. Подадените заявления се разглеждат по реда на постъпването им и ако лицето отговаря на посочените в т. ІV.1 и 2 условия се сключва договор за заявената от него позиция.

V. Желаещите да извършват дейност за обекти по т. ІІІ.2 и 3 се допускат при следните условия

 1. Подадено заявление за участие по образец /приложение 2 от настоящата заповед/ до 25.11.2022 г.
 2. Подадените заявления се разглеждат по реда на постъпването им и ако лицето отговаря на посочените в т. V.1 условия се сключва договор за заявената от него позиция.

. Желаещите да извършват дейност за обекти по т. ІІІ. 4 и 5 се допускат при следните условия

 1. Подадено заявление за участие по образец / приложение 2 от настоящата заповед/ до 25.11.2022 г.
 2. Декларация свободен текст, че притежават необходимите разрешителни за извършване на дейността, както и ксерокопие на докомунтите удостоверяващи безопасността на атракциона, респ. за благотворителната кауза, в полза на която ще се извършва дейността.

            VІІ. Желаещите да извършват дейност за обекти по т. ІІІ.7 се допускат при следните условия

 1. Подадено заявление за участие по образец / приложение 2 от настоящата заповед/ до 25.11.2022 г.
 2. Декларация свободен текст, че притежават необходимите разрешителни за извършване на дейността, както и заверено копие на Майсторско свидетелство

VІІІ. Лицата които извършват дейност на коледния базар са задължени:

 1. Да спазват действащата нормативна база регламентираща дейността им;
 2. 2.                   Да не заемат площ различна и в повече от предоставената им;
 3. Да опазват настилката и зелените площи, като при увреда дължат     възстановяването им;
 4. 4.                   Да не поставят допълнителни съоръжения – тенти, чадъри, пейки и др. без изрично писмено съгласие на "Царевград Търнов" ЕООД.

 

Препис от заповедта да бъде поставена на таблото за обяви в офиса на “Царевград Търнов” ЕООД, както и на сайта на дружеството.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Кристина Кънчева - технически секретар към "Царевград Търнов" ЕООД.

 

            Приложение 1- схема на Гл.архитект

            Приложение 2 - заявление

Приложение 3 - цени

 

 

 

                                                            Борислав Йорданов

                                                                                    Управител на

                                                                                    „Царевград Търнов” ЕООД